Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних із незаконниним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з святкування Дня науки (м. Харків, 14 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 95-100

Анотація

Проаналізовано криміналістичну характеристику злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Розглянуто наступні її елементи: спосіб злочину; місце та обстановку; час вчинення злочину; знаряддя й засоби; предмет посягання; особу злочинця; типові сліди злочину. Наголошено, що криміналістична характеристика злочинів являє собою систему відомостей щодо криміналістично-значущих ознак злочинів певного виду, відбиває закономірні зв’язки між ними й слугує побудові та перевірці слідчих версій, а також є тією інформаційною базою, що сприяє ефективному розслідуванню злочинів.
The forensic characteristics of crimes related to the illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues have been analyzed. The following elements are considered: the method of the crime; place and environment; the time of the crime; tools and means; object of encroachment; the identity of the criminal; typical traces of a crime. It is emphasized that the forensic characterization of crimes is a system of information on the forensically significant features of crimes of a certain type, reflects the natural connections between them and serves to build and verify investigative versions, and is also the information base that contributes to the effective investigation of crimes.
Проанализирована криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Рассмотрены следующие ее элементы: способ преступления; место и обстановку; время совершения преступления; орудия и средства; предмет посягательства; личность преступника; типичные следы преступления Отмечено, что криминалистическая характеристика преступлений представляет собой систему сведений о криминалистически значимых признаках преступлений определенного вида, отражает закономерные связи между ними и служит построению и проверке следственных версий, а также является той информационной базой, которая способствует эффективному расследованию преступлений.

Опис

Мигаленко, П. С. Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних із незаконниним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів / Поліна Станіславівна Мигаленко, Валерій Дмитрович Пчолкін // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 14 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 95-100.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, криміналістична характеристика, forensic characteristics, криминалистическая характеристика, розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, investigation of crimes related to the illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues, расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, особа злочинця, person of the criminal, личность преступника, спосіб вчинення злочину, method of committing the crime, способ совершения преступления, місце вчинення злочину, crime scene, место совершения преступления, обстановка скоєння злочину, circumstances of the crime, обстановка совершения преступления, час учинення злочину, time of the crime, время совершения преступления, знаряддя злочину, tools of crime, орудие преступления, сліди злочину, traces of crime, следы преступления, наркозлочинність

Бібліографічний опис