Бінарні заняття як дієвий засіб формування професійності майбутніх юристів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 79-80.

Анотація

Зазначено, що призначення вищої юридичної освіти в тому, щоб надавати не тільки фундаментальні і професійні знання, а й насамперед виховувати законослухняного громадянина демократичної держави, який буде конкурентоспроможним серед всіх інших що вказує на важливість використання різних форм та методів викладання. Отмечено, что назначение высшего юридического образования в том, чтобы предоставлять не только фундаментальные и профессиональные знания, но прежде всего воспитывать законопослушного гражданина демократического государства, который будет конкурентоспособным среди всех других, что указывает на важность использования различных форм и методов преподавания. It is noted that the purpose of higher legal education is to provide not only fundamental and professional knowledge, but above all to educate a law-abiding citizen of a democratic state who will be competitive among all others, which indicates the importance of using various forms and methods of teaching.

Опис

Баранова Ц. С. Бінарні заняття як дієвий засіб формування професійності майбутніх юристів / Ц. С. Баранова, Н. О. Чмиркова // Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін. ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 79-80.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, бінарні заняття, бинарные занятия, binary classes, професійність, профессионализм, professionalism, підготовка фахівців галузі права, подготовка специалистов отрасли права, training of specialists in the field of law, знання майбутніх фахівців, знания будущих специалистов, knowledge of future specialists

Бібліографічний опис