Взаємодія України та Європейського Союзу у сфері захисту прав людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національні та міжнародні механізми захисту прав людини : тези доп. Всеукр. круглого столу (м. Харків, 20 квіт. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 18-22

Анотація

Наголошено, що особливу увагу слід приділяти запровадженню практики контролю якості співробітництва України та ЄС у правоохоронній сфері, що дозволить своєчасно виявити недоліки та прорахунки в організації такого співробітництва, виробити рекомендації щодо підвищення його ефективності та дотримання графіку заходів і процедур у цьому напрямку. У даному контексті важливого значення набуває здійснення моніторингу співробітництва, який повинен проводитися як державними органами, так і неурядовими (на замовлення держави), що дозволить забезпечити максимально достовірний результат.
It was emphasized that special attention should be paid to introducing the practice of quality control of cooperation between Ukraine and the EU in the law enforcement sphere, which will allow to timely identify shortcomings and mistakes in the organization of such cooperation, to develop recommendations for improving its effectiveness and adhering to the schedule of measures and procedures in this direction. In this context, the monitoring of cooperation, which should be carried out both by state bodies and non-governmental organizations (at the request of the state), is of great importance, which will ensure the most reliable result.
Отмечено, что особое внимание следует уделять внедрению практики контроля качества сотрудничества Украины и ЕС в правоохранительной сфере, что позволит своевременно выявить недостатки и просчеты в организации такого сотрудничества, выработать рекомендации по повышению его эффективности и соблюдение графика мероприятий и процедур в этом направлении. В данном контексте важное значение приобретает осуществление мониторинга сотрудничества, который должен проводиться как государственными органами, так и неправительственными (по заказу государства), что позволит обеспечить максимально достоверный результат.

Опис

Безпалова О.І. Взаємодія України та Європейського Союзу у сфері захисту прав людини / О.І. Безпалова // Національні та міжнародні механізми захисту прав людини : тези доп. Всеукр. круглого столу (м. Харків, 20 квіт. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 18-22.

Ключові слова

правоохоронна сфера, співробітництво, Європейський Союз, правоохранительная сфера, сотрудничество, Европейский Союз, law enforcement, European Union, cooperation, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина

Бібліографічний опис