Правове регулювання участі громадян в охороні громадського порядку на об’єктах залізничного транспорту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історіко-правові проблеми: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф.(м. Харків, 13 листоп. 2015 р.). - Харків : ХНУВС, 2015. – С. 272-274
Abstract
Розглянуто питання правового забезпечення участі громадян в охороні громадського порядку на об’єктах залізничного транспорту. Підкреслено, що така діяльність повинна здійснюватися виключно у взаємодії з правоохоронними органами, а правоохоронні органи зі свого боку повинні забезпечити координацію та контроль за діяльністю громадських формувань на об’єктах залізничного транспорту.
The issues of legal regulation of citizens' participation in the protection of public order in railway transport are shown. It was emphasized that such activities must be carried out exclusively in conjunction with law enforcement agencies, and the police, for its part should ensure coordination and monitoring of the activities of public organizations in railway transport.
Рассмотрены вопросы правового обеспечения участия граждан в охране общественного порядка на объектах железнодорожного транспорта. Подчеркнуто, что такая деятельность должна осуществляться исключительно во взаимодействии с правоохранительными органами, а правоохранительные органы со своей стороны должны обеспечить координацию и контроль за деятельностью общественных формирований на объектах железнодорожного транспорта.
Description
Синявська, О. Ю. Правове регулювання участі громадян в охороні громадського порядку на об’єктах залізничного транспорту / О. Ю. Синявська, І. Б. Гончаренко // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історіко-правові проблеми: матер. Міжнар. наук.-практ. конф.(м. Харків, 13 листоп. 2015 р.) / Харк.нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2015. – С. 272-274
Keywords
Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, громадський порядок, громадські формування, залізничний транспорт, общественный порядок, общественные формирования, железнодорожный транспорт, public order, public formations, railway transport, громадські формування правоохоронної спрямованості, общественные формирования правоохранительной направленности
Citation