Шведський досвід боротьби з корупцією

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 110-111

Анотація

Наведено позитивний досвід Швеції, яка успішно протистоїть корупції. Проте запозичувати можна лише ті технології та інструменти, які адекватно відповідають українській національній ментальності.
The positive experience of Sweden, which successfully fights corruption, is presented. However, it is possible to borrow only those technologies and tools that adequately correspond to the Ukrainian national mentality.
Приведен положительный опыт Швеции, успешно противостоящей коррупции. Однако заимствовать можно только те технологии и инструменты, которые адекватно соответствуют украинской национальной ментальности.

Опис

Глушкова, Д. В. Шведський досвід боротьби з корупцією / Дар’я Валентинівна Глушкова // Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 110-111.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Швеція, Швеция, Sweden, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, корупція, коррупция, corruption, боротьба з корупцією, борьба с коррупцией, fight against corruption

Бібліографічний опис