Щодо принципів судового доказування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 403-405.

Анотація

Автором зазначено, що спеціальними принципами судового доказування є принцип дотримання законодавчо встановлених вимог щодо доказів; принцип взаємосприяння учасників справи та суду у процесі доказування; принцип врахування природи доказу, в тому числі при встановленні процедури його дослідження та при здійсненні дослідження та оцінки. Звичайно, що такий перелік не є безспірним, однак враховує основні засади доказування, які на сьогодні реалізуються в судових процесах.
The author states that the special principles of judicial proof are the principle of compliance with legally established requirements for evidence; the principle of interaction between the participants in the case and the court in the process of proving; the principle of taking into account the nature of evidence, including when establishing the procedure for its research and the implementation of research and evaluation. Of course, such a list is not indisputable, but it takes into account the basic foundations of evidence that are currently being implemented in trials.
Автором указано, что специальными принципами судебного доказывания является принцип соблюдения законодательно установленных требований по доказательствам; принцип взаимосодействия участников дела и суда в процессе доказывания; принцип учета природы доказательства, в том числе при установлении процедуры его исследования и осуществлении исследования и оценки. Конечно, такой перечень не бесспорен, однако учитывает основные основы доказывания, которые на сегодняшний день реализуются в судебных процессах.

Опис

Садикова, Я. М. Щодо принципів судового доказування / Я. М. Садикова // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 403-405.

Ключові слова

Цивільно-процесуальне право. Civil and Procedure Law. Гражданское процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, доказування, доказывание, proof, судовий процес, судебный процесс, trial, доказова діяльність, доказательная деятельность, evidentiary activity, принципи доказування, принципы доказывания, principles of proof, доказове право, доказательное право, evidentiary law, принципи доказового права, принципы доказательного права, principles of evidence, процес доказування, процесс доказывания, proof process

Бібліографічний опис