Особливості формування криміналістичної характеристики злочинних порушень авторського та суміжних прав

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 190-192

Анотація

Визначено поняття і зміст криміналістичної характеристики злочинів. Розглянуто особливості криміналістичної характеристики злочинних порушень авторських і суміжних прав. Зазначено, що криміналістична характеристика цих злочинів буде неповною, але обов’язково повинна включати елементи кримінально-правової характеристики, а також тлумачення основних положень авторського та суміжних прав, без знання яких неможливо кваліфіковано провести розслідування таких злочинів і розгляд справи у суді.
The concept and content of the forensic characteristics of crimes are defined. Peculiarities of the forensic characteristics of criminal violations of copyright and related rights are considered. It is noted that the forensic characterization of these crimes will be incomplete, but must necessarily include elements of the criminal-legal characterization, as well as the interpretation of the main provisions of copyright and related rights, without knowledge of which it is impossible to conduct a qualified investigation of such crimes and consider the case in court.
Определены понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений. Рассмотрены особенности криминалистической характеристики преступных нарушений авторских и смежных прав. Указано, что криминалистическая характеристика этих преступлений будет неполной, но обязательно должна включать элементы уголовно-правовой характеристики, а также толкование основных положений авторского и смежных прав, без знания которых невозможно квалифицированно провести расследование таких преступлений и рассмотрение дела в суде.

Опис

Севідов, О. А. Особливості формування криміналістичної характеристики злочинних порушень авторського та суміжних прав / Олександр Анатолійович Севідов // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 190-192.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, криміналістична характеристика злочинів, forensic characteristics of crimes, криминалистическая характеристика преступлений, повна криміналістична характеристика, full forensic characterization, полная криминалистическая характеристика, неповна (скорочена) криміналістична характеристика, incomplete (abbreviated) forensic characteristics, неполная (сокращенная) криминалистическая характеристика, порушення авторського права і суміжних прав, violation of copyright and related rights, нарушение авторского права и смежных прав

Бібліографічний опис