Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : навчальний посібник

Abstract
У навчальному посібнику висвітлено основні положення законодавства України, що регулює адміністративну діяльність органів поліції; розкрито зміст та напрями адміністративної діяльності поліції; розглянуті особливості превентивної роботи поліції, у тому числі в частині налагодження взаємодії поліції та суспільства. Охарактеризовано специфіку організації підтримання публічної безпеки та порядку, захисту та дотримання прав і свобод людини в поліції, адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції, контролю і нагляду як основи забезпечення законності в органах поліції. Навчальний посібник розраховано на курсантів, слухачів, ад’юнктів, аспірантів, докторантів, викладачів вищих навчальних закладів МВС України зі специфічними умовами навчання. Ознайомлення з матеріалами даного посібника також буде корисним курсантам та слухачам під час підготовки до атестації здобувача вищої освіти для отримання освітнього ступеню «бакалавр» і «магістр» та для працівників поліції, виконуючих обов’язки у сфері адміністративної діяльності поліції.
The training manual covers the main provisions of the legislation of Ukraine regulating the administrative activities of the police; the content and directions of the administrative activities of the police; the specifics of the preventive work of the police, including the establishment of interaction between the police and society, are examined. The specifics of the organization for maintaining public security and order, protecting and observing human rights and freedoms in the police, administrative and jurisdictional activities of the police, control and supervision as the basis for ensuring law in the police are described. The manual is designed for cadets, students, adjuncts, graduate students, doctoral students, teachers of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine with specific training conditions. Familiarization with the materials of this manual will also be useful for cadets and listeners in preparing for the certification of the applicant for higher education for the educational degree of "bachelor" and "master" and for police officers performing duties in the field of administrative police activities.
В учебном пособии освещены основные положения законодательства Украины, регулирующего административную деятельность органов полиции; раскрыто содержание и направления административной деятельности полиции; рассмотрены особенности превентивной работы полиции, в том числе в части налаживания взаимодействия полиции и общества. Охарактеризованы специфика организации поддержания публичной безопасности и порядка, защиты и соблюдения прав и свобод человека в полиции, административно-юрисдикционной деятельности полиции, контроля и надзора как основы обеспечения законности в органах полиции. Учебное пособие рассчитано на курсантов, слушателей, адъюнктов, аспирантов, докторантов, преподавателей высших учебных заведений МВД Украины со специфическими условиями обучения. Ознакомление с материалами данного пособия также будет полезным курсантам и слушателям при подготовке к аттестации соискателя высшего образования для получения образовательной степени «бакалавр» и «магистр» и для работников полиции, исполняющих обязанности в сфере административной деятельности полиции.
Description
Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : навчальний посібник / [О. М. Бандурка, О. І. Безпалова, О.В. Джафарова та ін. ] ; за заг. ред. О. М. Бандурки ;МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків: ХНУВС, 2017. — 242 с.
Keywords
Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, адміністративна діяльність, административная деятельность, administrative activities, поліція, полиция, police, 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові
Citation