Формування компетентностей у здобувачів фахової передвищої освіти засобами проектної діяльності на заняттях з української літератури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 470-473.

Анотація

Зазначено, що на основі виконання проектних технологій на заняттях з української літератури у здобувачів освіти підвищується професійний рівень, формується вміння приймати оптимальні рішення у складних ситуаціях, здійснювати обробку інформації, що є нагальною потребою в умовах сьогодення. Участь у проекті допомагає набути унікального досвіду, чого не можна досягти, користуючись іншими формами навчання. Отмечено, что на основе выполнения проектных технологий на занятиях украинской литературы у соискателей образования повышается профессиональный уровень, формируется умение принимать оптимальные решения в сложных ситуациях, осуществлять обработку информации, что является насущной потребностью в условиях настоящего. Участие в проекте помогает приобрести уникальный опыт, чего нельзя добиться, пользуясь другими формами обучения. It is noted that on the basis of the implementation of project technologies in the classes of Ukrainian literature, the professional level of applicants for education increases, the ability to make optimal decisions in difficult situations is formed, to process information, which is an urgent need in the current conditions. Participation in the project helps to gain a unique experience, which cannot be achieved using other forms of education.

Опис

Шлемко М. С. Формування компетентностей у здобувачів фахової передвищої освіти засобами проектної діяльності на заняттях з української літератури / М. С. Шлемко, О. А. Савченко / Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 470-473.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, формування компетентностей, формирование компетентностей, formation of competencies, впровадження найсучасніших технологій навчання, внедрение самых современных технологий обучения, introduction of the most modern learning technologies, проектна діяльність, проектная деятельность, project activity, проект, project, проектні технології дистанційного навчання, проектные технологии дистанционного обучения, project technologies of distance learning, дослідницька діяльність викладачів, исследовательская деятельность преподавателей, research activities of teachers, розвиток пізнавальної активності, development of cognitive activity

Бібліографічний опис