Зарубіжний досвід здійснення органами публічної адміністрації дозвільної діяльності та перспективи його впровадження в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Право. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип. 35. Ч 2. Т. 2. – С. 113-116

Анотація

Аналіз зарубіжного досвіду свідчить про те, що на сьогодні не склалося єдиної універсальної організаційної моделі надання публічно-сервісних послуг органами публічної адміністрації. Доведено, що у кожній державі існує своя система органів публічної адміністрації, яка залежить від правової системи та державного устрою країни. Наголошено, що, незважаючи на різноплановість організаційної структури органів публічної адміністрації кожної з дослідженої пострадянської країни, існує одна загальна особливість – верховенство права та пріоритет прав і свобод людини і громадянина, а діяльність органів публічної адміністрації базується на принципах належного урядування.
Analysis of foreign experience indicates that to date has not developed a single universal organizational model of public service services by public administrations. It is proved that every state has its own system of public administration, depending on legal system and political system of country. Emphasized that despite diversity of organizational structure of public administration studied each of post-Soviet countries, there is one common feature − rule of law and priority of rights and freedoms of man and citizen, and activities of public administration based on principles of good governance.
Анализ зарубежного опыта свидетельствует о том, что на сегодняшний день не сложилось единой универсальной организационной модели предоставления публично-сервисных услуг органами публичной администрации. Доказано, что в каждом государстве существует своя система органов публичной администрации, которая зависит от правовой системы и государственного устройства страны. Отмечено, что несмотря на разноплановость организационной структуры органов публичной администрации каждой из исследованной постсоветской страны, существует одна общая особенность – верховенство права и приоритет прав и свобод человека и гражданина, а деятельность органов публичной администрации базируется на принципах надлежащего управления.

Опис

Джафарова О. В. Зарубіжний досвід здійснення органами публічної адміністрації дозвільної діяльності та перспективи його впровадження в Україні / О. В. Джафарова // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Право. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип. 35. Ч 2. Т. 2. – С. 113-116.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, органи публічної адміністрації, дозвільна діяльність, дозвільні послуги, зарубіжний досвід, адміністративні процедури, публічно-сервісні послуги, bodies of public administration, licensing activities, licensing services, international experience, administrative procedures, public services, licensing activity, органы публичной администрации, разрешительная деятельность, разрешительные услуги, зарубежный опыт, административная процедура, публично-сервисные услуги, foreign experience

Бібліографічний опис