Світоглядні причини корупції та шляхи їх усунення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Громад. спілка «Центр запобігання та протидії корупції» ; Громад. рада при МВС України. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 120-122.

Анотація

Автором зазначено, що сьогодні світогляд населення України, в переважній своїй більшості, представляє собою сукупність ліберальної ідеології західного зразку із залишками успадкованих комуністичної ідеології та православного типу сприйняття світу. Для всіх трьох перерахованих цілком можливим є виховання неприйняття громадянами корупції як соціально шкідливого та суспільно небезпечного діяння, що приносить шкоду всім членам суспільства без виключення. Найбільш дієвими шляхами усунення причин корупційних діянь слід визнавати інформування, роз’яснення, доказування, спростування, пропаганду, агітацію тощо.
The author notes that today the worldview of the population of Ukraine, in the overwhelming majority, is a combination of Western-style liberal ideology with the remnants of the inherited communist ideology and the Orthodox type of perception of the world. For all three listed, it is quite possible to educate citizens to reject corruption as a socially harmful and socially dangerous act, which harms all members of society without exception. The most effective ways to eliminate the causes of corrupt actions should be recognized as informing, explaining, proving, refuting, propaganda, agitation, etc.
Автором отмечено, что сегодня мировоззрение населения Украины, в подавляющем большинстве, представляет собой совокупность либеральной идеологии западного образца с остатками унаследованных коммунистической идеологии и православного типа восприятия мира. Для всех трех перечисленных вполне возможно воспитание неприятия гражданами коррупции как социально вредного и общественно опасного деяния, что наносит вред всем членам общества без исключения. Наиболее действенными путями устранения причин коррупционных действий следует признавать информирование, разъяснение, доказывание, опровержение, пропаганду, агитацию и т.д.

Опис

Олішевський, О. В. Світоглядні причини корупції та шляхи їх усунення / О. В. Олішевський // Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Громад. спілка «Центр запобігання та протидії корупції» ; Громад. рада при МВС України. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 120-122.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, корупція, коррупция, corruption, протидія корупції, противодействие коррупции, anti-corruption, розробка світоглядних причин корупції, разработка мировоззренческих причин коррупции, development of ideological causes of corruption, світоглядні причини корупції, мировоззренческие причины коррупции, ideological causes of corruption, ліберальна ідеологія, либеральная идеология, liberal ideology, комуністична ідеологія, коммунистическая идеология, communist ideology, православний світогляд, православное мировоззрение, Orthodox worldview

Бібліографічний опис