Деякі питання реалізації стратегії реформування системи надання соціальних послуг

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наше право. - 2013. - № 11. - С. 127-131

Анотація

У статті розглянуто питання реалізації стратегії реформування надання соціальних послуг в Україні. Автор звертає увагу на недосконалість системи надання соціальних послуг, неповну реалізацію Концепції реформування системи соціальних послуг внаслідок відсутності законодавчого регулювання питань. Висвітлено можливі результати проведення реформи та шляхи їх досягнення завдяки спільним зусиллям місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських та благодійних організацій. The article considers the implementation of the strategy of reforming the provision of social services in Ukraine. The author draws attention to the imperfection of the system of social services, incomplete implementation of the Concept of reforming the social services system due to the lack of legislative regulation. Highlighted possible results of the reform and ways to achieve them through joint efforts of local executive bodies, local self-government bodies and public and charitable organizations. В статье рассмотрены вопросы реализации стратегии реформирования предоставления социальных услуг в Украине. Автор обращает внимание на несовершенство системы предоставления социальных услуг, неполную реализацию Концепции реформирования системы социальных услуг за отсутствия законодательного регулирования вопросов. Освещены возможные результаты проведения реформы и пути их достижения благодаря усилиям местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и общественных и благотворительных организаций.

Опис

Редько, А. О. Деякі питання реалізації стратегії реформування системи надання соціальних послуг / Редько Алла Олександрівна // Наше право. - 2013. - № 11. - С. 127-131.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, соціальні послуги, социальные услуги, social services, соціальне замовлення, социальный заказ, social order, соціальне забезпечення, социальное обеспечение, social welfare, реформування, реформирование, reforming, органи місцевого самоврядування, органы местного самоуправления, local governments

Бібліографічний опис