Окремі аспекти нормативного забезпечення безпеки учасників кримінального провадження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 161-163

Анотація

Визначено, що законодавство України на сьогодні відстає від найкращих практик застосування заходів безпеки в інших європейських країнах, не завжди враховує загальновизнані стандарти у сфері захисту прав людини, не передбачає загальних чи спеціалізованих довгострокових Програм захисту учасників кримінального провадження, які успішно діють навіть в сусідніх країнах.
It was determined that the legislation of Ukraine currently lags behind the best practices in the application of security measures in other European countries, does not always take into account generally recognized standards in the field of human rights protection, does not provide for general or specialized long-term programs for the protection of participants in criminal proceedings, which are successfully operating even in neighboring countries.
Определено, что законодательство Украины на сегодняшний день отстает от лучших практик применения мер безопасности в других европейских странах, не всегда учитывает общепризнанные стандарты в сфере защиты прав человека, не предусматривает общих или специализированных долгосрочных программ защиты участников уголовного производства, которые успешно действуют даже в соседних странах.

Опис

Поколодна, М. В. Окремі аспекти нормативного забезпечення безпеки учасників кримінального провадження / Марина Михайлівна Поколодна // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 161-163.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, нормативне забезпечення, regulatory support, нормативное обеспечение, кримінальне провадження, criminal proceedings, уголовное производство, кримінальне судочинство, criminal justice, уголовное судопроизводство, захист учасників кримінального провадження, protection of participants in criminal proceedings, защита участников уголовного производства, забезпечення безпеки

Бібліографічний опис