До питання щодо принципів діяльності регіональних органів Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми адміністративного права та процесу : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 черв. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 101-103

Анотація

Проаналізовано юридичні підходи до визначення поняття «принцип». Розглянуто загальноправові принципи діяльності територіальних органів Національної поліції: верховенство права, законність, гуманізм, повага до особи, соціальна справедливість.
Legal approaches to defining the concept of "principle" are analyzed. The general legal principles of the activity of territorial bodies are considered National Police: rule of law, legality, humanism, respect for the person, social justice.
Проанализированы юридические подходы к определению понятия «принцип». Рассмотрены общеправовые принципы деятельности территориальных органов Национальной полиции: верховенство права, законность, гуманизм, уважение к личности, социальная справедливость.

Опис

Прокопенко, О. Ю. До питання щодо принципів діяльності регіональних органів Національної поліції України / Олексій Юрійович Прокопенко // Сучасні проблеми адміністративного права та процесу : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 черв. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, каф. адмін. права і процесу ф-ту № 3. – Харків, 2017. – С. 101-103.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, регіональні органи Національної поліції, regional bodies of the National Police, региональные органы Национальной полиции, принципи, principles, принципы

Бібліографічний опис