Законодавство про адміністративну процедуру: проблемні питання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 24-25 трав. 2019 р.) / МВС України, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2019. – С. 90-92.
Abstract
Зазначено, що актуальність ухвалення загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру, що закріпить основні стандарти адміністративної процедури є нагальною потребою для нашого суспільства і одночасно вимогою Європейського Союзу. Наявність такого законодавчого акту з одного боку, упорядкує процедуру прийняття рішень та вчинення дій усіма органами публічної адміністрації, а з іншого – об’єктивно покращить сприйняття права через можливість громадян реалізувати надані їм права.
It was noted that the relevance of the adoption of a general law (code) on administrative procedure, which will fix the basic standards of administrative procedure, is necessary for our society and at the same time a requirement of the European Union. The presence of such a legislative act, on the one hand, will streamline the procedure for making decisions and taking actions by all public administration bodies, and on the other hand, it will objectively improve the perception of law through the ability of citizens to exercise the rights granted to them.
Отмечено, что актуальность принятия общего закона (кодекса) об административной процедуре, которая закрепит основные стандарты административной процедуры, является необходимой для нашего общества и одновременно требованием Европейского Союза. Наличие такого законодательного акта с одной стороны упорядочит процедуру принятия решений и совершения действий всеми органами публичной администрации, а с другой – объективно улучшит восприятие права через возможность граждан реализовать предоставленные им права.
Description
Маркова О. О. Законодавство про адміністративну процедуру: проблемні питання / О. О. Маркова // Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 24-25 трав. 2019 р.) / МВС України, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2019. – С. 90-92.
Keywords
Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, реформування адміністративного законодавства, реформирование административного законодательства, reform of administrative legislation, відносини особи і органів, отношения личности и органов, relationship between personality and organs, адміністративні процедури, административные процедуры, administrative procedures, надання адміністративних послуг, предоставление административных услуг, provision of administrative services, здійснення контрольно-наглядової (інспекційної) діяльності., осуществление контрольно-надзорной (инспекционной) деятельности., implementation of control and supervisory (inspection) activities.
Citation