The concept and essence of civil law protection of property rights of juvenile and minor persons

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 2 (Vol. 2). – P. 82-86

Анотація

Розглянуто доктринальні підходи до розуміння сутності захисту майнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб. Проаналізовано поняття співвідношення охорони та захисту майнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб, визначено міри охорони майнових прав цих суб’єктів. Обґрунтовано, що підставою захисту майнових прав є не тільки їх порушення, невизнання або оспорювання, але й існування реальної загрози порушення цих прав. Гарантією здійснення захисту майнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб є встановлення початку перебігу строку позовної давності після досягнення ними повноліття.
The article deals with doctrinal approaches to the understanding of the essence of protection of property rights of juvenile and minor persons. Were analyzed concepts of correlation of guard and protection of property rights for very juveniles and minor persons, were determined certain measures of guard of property rights for these subjects. It is grounded that the founding for the protection of property rights is not only their violation, non-recognition or challenging but also existence of the real threat of violation of their rights. Guarantees for the protection of property rights of juvenile and minor persons are the beginning of terms of the limitation period after reaching adulthood.
Рассмотрены доктринальные подходы к пониманию сущности защиты имущественных прав малолетних и несовершеннолетних. Проанализировано понятие соотношения охраны и защиты имущественных прав малолетних и несовершеннолетних лиц, определены меры охраны имущественных прав этих субъектов. Обосновано, что основанием защиты имущественных прав есть не только их нарушение, непризнание или оспаривание, но и существование реальной угрозы нарушения этих прав. Гарантией осуществления защиты имущественных прав малолетних и несовершеннолетних лиц является установление начала истечения срока исковой давности после достижения ими совершеннолетия.

Опис

Nehoda, O. The concept and essence of civil law protection of property rights of juvenile and minor persons / Olena Nehoda // Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 2 (Vol. 2). – P. 82-86.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, цивільно-правовий захист, civil and legal protection, гражданско-правовая защита, неповнолітні, minors, несовершеннолетние, малолітня особа, juvenile, малолетнее лицо, майнові права, property rights, имущественные права, строки позовної давності, statute of limitations, сроки исковой давности, publikatsii u zarubizhnomu vydanni

Бібліографічний опис