Конфліктологічна компетентність майбутніх поліцейських

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VII Харків. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2018 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, ф-т № 6, Каф. соціології та психології. - Харків, 2018. - С. 130 - 133

Анотація

Зазначаєтьс, що під час теоретичного та практичного навчання у курсантів необхідно формувати професійні компетенції, в тому числі конфліктологічну як важливу складову його професіоналізму.
It is noted that during theoretical and practical training, cadets need to form professional competencies, including conflictology as an important component of their professionalism.
Отмечается, что во время теоретического и практического обучения у курсантов необходимо формировать профессиональные компетенции, в том числе конфликтологическую как важную составляющую его профессионализма.

Опис

Шломін О. Ю. Конфліктологічна компетентність майбутніх поліцейських / О. Ю. Шломін // Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VII Харків. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2018 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, ф-т № 6, Каф. соціології та психології. - Харків, 2018. - С. 130 -133.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Психологія. Рsychology. Психология, конфліктологічна компетентність, майбутні поліцейські, конфликтологическая компетентность, будущие полицейские, conflictological competence, future cops

Бібліографічний опис