Місце та перспективи системи охорони державної таємниці у забезпеченні національної безпеки України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 147-149

Анотація

В роботі підкреслено важливість напрямку охорони державної таємниці у контексті забезпечення національної безпеки України, наголошено на проваджені та розвитку міжнародної співпраці й обміну інформацією, що має гриф обмеження доступу, зосереджено увагу на структурі рівнів секретності у різних країнах світу.
The paper emphasizes the importance of protection of state secrets in the context of national security of Ukraine, emphasizes the implementation and development of international cooperation and exchange of information, which has the stamp of restricting access, focuses on the structure of levels of secrecy in different countries.
В работе подчеркнута важность направления охраны государственной тайны в контексте обеспечения национальной безопасности Украины, отмечено развитие международного сотрудничества и обмена информацией, имеющей гриф ограничения доступа, сосредоточено внимание на структуре уровней секретности в разных странах мира.

Опис

Денищук, Д. Є. Місце та перспективи системи охорони державної таємниці у забезпеченні національної безпеки України / Д. Є. Денищук // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 147-149.

Ключові слова

національна безпека, охорона державної таємниці, национальная безопасность, охрана государственной тайны, national security, protection of state secrets, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина

Бібліографічний опис