Адміністративно-правові засади діяльності Державної митної служби як суб’єкта запобігання та протидії злочинності в Україні : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вінниця : ТВОРИ, 2023. – 324 с.

Анотація

У монографії досліджено сутність, зміст і розкрито особливості адміністративно-правових засад діяльності Державної митної служби України як суб’єкта запобігання та протидії злочинності. Охарактеризовано методологічні засади запобігання та протидії злочинності в Україні. Встановлено зміст та визначено особливості запобігання та протидії злочинності органами Державної митної служби України. Виокремлено напрямки удосконалення діяльності Державної митної служби із запобігання та протидії злочинності в Україні. Розрахована на науковців, працівників правоохоронних, викладачів закладів освіти правничого фаху, здобувачів вищої освіти юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами правоохоронної діяльності.
The monograph examines the essence, content and reveals the peculiarities of the administrative and legal basis of the activity of the State Customs Service of Ukraine as a subject of crime prevention and countermeasures. Methodological principles of crime prevention and countermeasures in Ukraine are characterized. The content and features of crime prevention and countermeasures by the State Customs Service of Ukraine have been determined. Areas of improvement of the activities of the State Customs Service for the prevention and counteraction of crime in Ukraine are highlighted. It is intended for scientists, law enforcement officers, teachers of legal education institutions, students of higher education in the legal field, as well as everyone who is interested in the problems of law enforcement.
В монографии исследованы сущность, содержание и раскрыты особенности административно-правовых основ деятельности Государственной таможенной службы Украины как субъекта предотвращения и противодействия преступности. Охарактеризованы методологические основы предотвращения и противодействия преступности в Украине. Установлено содержание и определен особенности предотвращения и противодействия преступности органами Государственной таможенной службы Украины. Выделены направления усовершенствования деятельности Государственной таможенной службы по предотвращению и противодействию преступности в Украине. Рассчитана на ученых, работников правоохранительных, преподавателей учебных заведений права, соискателей высшего образования юридического профиля, а также всех, кто интересуется проблемами правоохранительной деятельности.

Опис

Ключові слова

Україна, Монографії. Monographs. Монографии, злочинність, запобігання злочинності, Державна митна служба України, State Customs Service of Ukraine, legal status, administrative and legal regulation, administrative legislation, Государственная таможенная служба Украины, Ukraine, Украина, предотвращение преступности, административно-правовое регулирование

Бібліографічний опис

Черкасський, Р. А. Адміністративно-правові засади діяльності Державної митної служби як суб’єкта запобігання та протидії злочинності в Україні : монографія / Черкасський Руслан Анатолійович. – Вінниця : ТВОРИ, 2023. – 324 с. – ISBN 978-617-552-454-1.