Комп’ютерне діловодство для правоохоронців : навч. посіб.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : НікаНова, 2015. – 180 с.

Анотація

Навчальний посібник призначений для курсантів навчальних закладів системи МВС, які навчаються за спеціальністю «Право». У посібнику розглянуті теоретичні основи діловодства, теоретичні основи організації комп’ютерного діловодства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій, програмне забезпечення комп’ютерного діловодства, пакет прикладних програм Microsoft Office 2010, мережеві технології діловодства. Після кожного розділу є список контрольних питань та практичні завдання.
The manual is intended for Law specialty cadets of the MIA educational institutions. The manual includes the theoretical bases of records management, the theoretical foundations of computer management in terms of use of modern information technology, software, computer case management, Microsoft Office 2010 application package, network technologies of records management. Each section has a list of control questions and tasks.
Учебное пособие предназначено для курсантов учебных заведений системы МВД, обучающихся по специальности «Право». В пособии рассмотрены теоретические основы делопроизводства, теоретические основы организации компьютерного делопроизводства в условиях применения современных информационных технологий, программное обеспечение компьютерного делопроизводства, пакет прикладных программ Microsoft Office 2010, сетевые технологии делопроизводства. После каждого раздела есть список контрольных вопросов и практические задачи.

Опис

Колісник, Т. П. Комп’ютерне діловодство для правоохоронців : навч. посіб. / Т. П. Колісник, І. К. Сезонова ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : НікаНова, 2015. – 180 с.

Ключові слова

Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, правоохоронні органи, правоохранительные органы, комп’ютерне діловодство, компьютерное делопроизводство, сучасні інформаційні технології, современные информационные технологии, Microsoft Office, мережеві технологій, сетевые технологии

Бібліографічний опис