Ефективність методу арт-терапії у здоров’язбережувальній компетенції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 жовт. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 311-314

Анотація

Зазначено, що розвиток здоров’язбережувальної компетенції у сучасному світі дедалі частіше відбувається шляхом впровадження превентивної освіти на засадах розвитку життєвої компетентності. Розглянуто сутність арт-терапії в освіті, яка полягає в підтримці, розвитку, коригуванні, цілющому впливі мистецтва на здобувача освіти.
It is noted that the development of health care competence in the modern world is increasingly taking place through the introduction of preventive education based on the development of life competence. The essence of art therapy in education, which consists in support, development, adjustment, healing effect of art on the student of education, is considered.
Отмечено, что развитие здоровьесберегающей компетенции в современном мире все чаще происходит путем внедрения превентивного образования на основе развития жизненной компетентности. Рассмотрена сущность арт-терапии в образовании, заключающаяся в поддержке, развитии, корректировке, целебном воздействии искусства на соискателя образования.

Опис

Савченко, О. А. Ефективність методу арт-терапії у здоров’язбережувальній компетенції / О. А. Савченко // Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 жовт. 2022 р.) / Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2022. – С. 311-314.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, здоров’язбережувальна компетентність, health care competence, здоровьесберегающая компетентность, арт-терапія, art therapy, арт-терапия, здобувачі освіти, education seekers, соискатели образования, ефективність, efficiency, эффективность

Бібліографічний опис