Сутність адміністративно-правової форми діяльності Національно поліції у сфері захисту прав суб’єктів підприємництва в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. ІІІ наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 11 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 36-38

Анотація

Встановлено, що адміністративно-правова форма діяльності Національної поліції України у сфері захисту прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності визначається як сукупність однорідних адміністративних дій, за допомогою яких органи Національної поліції України здійснюють свої повноваження та функції в межах компетенції з метою забезпечення основоположних прав і законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності, зокрема профілактику, запобігання та попередження правопорушень у сфері підприємництва, боротьбу з такими правопорушеннями згідно з вимогами чинного законодавства.
It has been established that the administrative and legal form of activity of the National Police of Ukraine in the field of protection of the rights and legitimate interests of business entities is defined as a set of uniform administrative actions, with the help of which the bodies of the National Police of Ukraine exercise their powers and functions within the scope of competence in order to ensure fundamental rights and legitimate interests of subjects of entrepreneurial activity, in particular prevention, prevention and prevention of offenses in the field of entrepreneurship, fight against such offenses in accordance with the requirements of current legislation.
Установлено, что административно-правовая форма деятельности Национальной полиции Украины в сфере защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности определяется как совокупность однородных административных действий, посредством которых органы Национальной полиции Украины осуществляют свои полномочия и функции в пределах компетенции в целях обеспечения основополагающих прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, в частности, профилактику, предотвращение и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательства, борьбу с такими правонарушениями в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Опис

Клочко, А. М. Сутність адміністративно-правової форми діяльності Національно поліції у сфері захисту прав суб’єктів підприємництва в Україні / Клочко Анатолій Миколайович, Тельний Максим Андрійович // Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. ІІІ наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 11 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 36-38.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, адміністративно-правові форми, administrative and legal forms, административно-правовые формы, захист прав суб’єктів підприємництва, protection of the rights of business entities, защита прав субъектов предпринимательства

Бібліографічний опис