Сучасний підхід до з’ясування змісту компетенції Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми адміністративного права та процесу : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 черв. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 197-199

Анотація

Визначено компетенцію Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками як встановлену нормативно-правовими актами сукупність повноважень (прав і обов’язків), які мають просторові межі та реалізуються у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичної техніки і виробів медичного призначення, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу. Розглянуто структуру компетенції та її елементи.
The competence of the State Service of Ukraine for Medicinal Products and Drug Control is defined as a set of powers (rights and duties) established by regulatory and legal acts, which have spatial boundaries and are implemented in the areas of quality and safety control of medicinal products, medical equipment and medical devices. circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, combating their illegal circulation. The structure of competence and its elements are considered.
Определена компетенция Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками как установленная нормативно-правовыми актами совокупность полномочий (прав и обязанностей), которые имеют пространственные границы и реализуются в сферах контроля качества и безопасности лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения, обращения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, противодействия их незаконному обращению. Рассмотрена структура компетенции и ее элементы.

Опис

Волков, В. А. Сучасний підхід до з’ясування змісту компетенції Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками / Віктор Анатолійович Волков // Сучасні проблеми адміністративного права та процесу : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 черв. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, каф. адмін. права і процесу ф-ту № 3. – Харків, 2017. – С. 197-199.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, State Service of Ukraine on Medicines and Control over the Drugs, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, лікарські засоби, наркотичні засоби, компетенція, competence, компетенция, повноваження, authorities, полномочия

Бібліографічний опис