Особливості судової реформи 1864 р. на території Азербайджану у складі Російської Імперії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 138-140.

Анотація

Зазначено, що судова реформа у Північному Азербайджані почалася лише у 1868 р., тобто з певним запізненням. Безумовно позитивним наслідком реформи стало впровадження прогресивних буржуазних принципів судочинства і оптимізація судоустрою. Однак, як і в цілому по імперії, судові перетворення не було послідовними, зберігали залежність судової влади від адміністрації, станові привілеї, в тому числі через запровадження цензів при виборах суддів. Судова система Північного Азербайджану у другій половині XIX століття стала більшою мірою відповідати вимогам суспільного розвитку. Отмечено, что судебная реформа в Северном Азербайджане началась только в 1868 г., то есть с определенным опозданием. Безусловно, положительным следствием реформы стало внедрение прогрессивных буржуазных принципов судопроизводства и оптимизация судоустройства. Однако, как и в целом по империи, судебные преобразования не были последовательными, сохраняли зависимость судебной власти от администрации, сословные привилегии, в том числе из-за введения цензов при выборах судей. Судебная система Северного Азербайджана во второй половине XIX века стала в большей степени отвечать требованиям общественного развития. It is noted that the judicial reform in Northern Azerbaijan began only in 1868, that is, with a certain delay. Undoubtedly, a positive consequence of the reform was the introduction of progressive bourgeois principles of judiciary and the optimization of the judiciary. However, as in the whole empire, judicial reforms were not consistent, they retained the dependence of the judiciary on the administration, class privileges, including due to the introduction of qualifications for the election of judges. The judicial system of Northern Azerbaijan in the second half of the 19th century began to meet the requirements of social development to a greater extent.

Опис

Головко Б. Г. Особливості судової реформи 1864 р. на території Азербайджану у складі Російської Імперії / Б. Г. Головко // Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін. ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 138-140.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Історія. History. История, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, судова реформа 1864 року, судебная реформа 1864 года, Judicial reform in 1864, Російська імперія, Российская империя, Russian empire, Північний Азербайджан, Северный Азербайджан, Northern Azerbaijan

Бібліографічний опис