Співдружність у поліції як складова її професійності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. ІІІ наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 11 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 62-66

Анотація

Наголошено, що співдружність у поліції – це поняття, що відображає духовну єдність, взаємодопомогу, співпрацю та підтримку між працівниками поліції. Співдружність є важливою складовою поліцейської професійності, яка впливає на ефективність і результативність роботи поліції. Особливі риси співдружність у поліції набуває в часи війни – це взаємодія і співпраця між різними силами поліції (наприклад, місцевої, державної або міжнародної) задля забезпечення безпеки та порядку у конфлікті; обмін інформацією та взаємна допомога між різними силами поліції для виявлення та запобігання злочинам, а також забезпечення безпеки мирних громадян.
It was emphasized that the commonwealth in the police is a concept that reflects spiritual unity, mutual assistance, cooperation and support between police officers. Commonwealth is an important component of police professionalism, which affects the efficiency and effectiveness of police work. Special features of the commonwealth in the police in times of war are interaction and cooperation between different police forces (for example, local, state or international) to ensure security and order in the conflict; information sharing and mutual assistance between different police forces to detect and prevent crime and ensure the safety of civilians.
Отмечено, что содружество в полиции – это понятие, отражающее духовное единство, взаимопомощь, сотрудничество и поддержку сотрудников полиции. Содружество является важной составляющей полицейского профессионализма, влияющего на эффективность и результативность работы полиции. Особые черты содружества в полиции приобретает во время войны – это взаимодействие и сотрудничество между разными силами полиции (например, местной, государственной или международной) для обеспечения безопасности и порядка в конфликте; обмен информацией и взаимная помощь между различными силами полиции для выявления и предотвращения преступлений, а также обеспечения безопасности мирных граждан.

Опис

Зозуля, І. В. Співдружність у поліції як складова її професійності / Зозуля Ігор Вікторович // Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. ІІІ наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 11 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 62-66.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, співдружність, commonwealth, содружество, партнерство, partnership, професіоналізм

Бібліографічний опис