Визначення юридичних засобів захисту прав людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 2. - С. 16-20

Анотація

Здійснено аналіз наукових публікацій вітчизняних та закордонних дослідників, в яких розглянуто різні підходи вивчення такого явища як «юридичні засоби захисту прав людини». Наведено бачення авторів, що досліджували питання захисту прав людини стосовно гарантій їх захисту. Звернуто увагу на визначення такої юридичної категорії, як правове регулювання. Наведено взаємозв'язок правового регулювання з такою юридичною категорією, як правові засоби, здійснено їх характеристику. Також наведено особливості природи юридичних засобів.
The analysis of scientific publications of domestic and foreign researchers is carried out, in which different approaches to studying such a phenomenon as "legal means of human rights protection" are considered. The vision of the authors who studied the protection of human rights in relation to the guarantees of their protection is given. Attention is paid to the definition of such a legal category as legal regulation. The interrelation of legal regulation with such legal category as legal means is given, their characteristic is carried out. The peculiarities of the nature of legal remedies are also given.
Осуществлен анализ научных публикаций отечественных и зарубежных исследователей, в которых рассмотрены различные подходы изучения такого явления как «юридические средства защиты прав человека». Приведено видение авторов, исследовавших вопросы защиты прав человека в отношении гарантий их защиты. Обращено внимание на определение такой юридической категории, как правовое регулирование. Приведена взаимосвязь правового регулирования с такой юридической категорией, как правовые средства, осуществлено их характеристику. Также приведены особенности природы юридических средств.

Опис

Пайда, Ю. Ю. Визначення юридичних засобів захисту прав людини / Пайда Ю. Ю. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 2. - С. 16-20.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Україна. Ukraine. Украина, права і свободи людини, права и свободы человека, human rights and freedoms, захист прав людини, защита прав человека, protection of human rights, юридичні засоби, юридические средства, legal remedies, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, гарантії, гарантии, guarantees

Бібліографічний опис