Щодо професіоналізму працівників ОВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 2. – С. 399–403

Анотація

З’ясована сутність категорії «професіоналізм»; визначені ознаки професіоналізму працівників органів внутрішніх справ; виокремлені елементи професіоналізму працівників органів внутрішніх справ; запропоновані напрямків удосконалення роботи з персоналом органів внутрішніх справ та шляхи формування професійно-компетентного працівника органів та підрозділів системи МВС України.
The essence of a category «professionalism» is found out; signs of professionalism of workers of law-enforcement bodies are defined; elements of professionalism of workers of law-enforcement bodies are allocated; directions of improvement of work with the personnel of law-enforcement bodies and ways of formation of the is professional-competent worker of bodies and divisions of system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine are offered.
Выяснена сущность категории «профессионализм»; определены признаки профессионализма работников органов внутренних дел; выделены элементы профессионализма работников органов внутренних дел; предложены направления усовершенствования работы с персоналом органов внутренних дел и пути формирования профессионально- компетентного работника органов и подразделений системы МВД Украины.

Опис

Клюєв, О. М. Щодо професіоналізму працівників ОВС України [Електронний ресурс] / О. М. Клюєв // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 399–403. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11kompou.pdf.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, professionalism, профессионализм, професіоналізм

Бібліографічний опис