Ефекти сингулярності українського суспільства (кримінологічне розуміння)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінол. асоц. України, проф. Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 451-454

Анотація

Зазначено, що, маючи знання про зазначені ефекти і механізм їх утворення, кримінолог цілковито може спрогнозувати і результат резонансного сходження, і часовий (очікуваний) період «несподіваного» згортання сингулярнісних подій. Відправним у прогнозуванні має стати внутрішній простір явища, що постійно або з наростаючою періодичністю заявляє про себе на зовнішній топологічній поверхні. На нинішньому етапі технічної озброєності, забезпеченості обчислювальними засобами й опанування цифровими (у програмному вигляді) технологіями та способами комунікації розраховувати варіанти розвитку соціальних і пов’язаних з ними процесів цілком можливо, до то ж цей розрахунок фрагментарно застосовується.
It is noted that, having knowledge of the specified effects and the mechanism of their formation, a criminologist can fully predict both the result of the resonance ascent and the time (expected) period of the "unexpected" collapse of singularity events. The starting point in forecasting should be the internal space of the phenomenon that constantly or with increasing periodicity declares itself on the external topological surface. At the current stage of technical armament, provision of computing facilities and mastery of digital (in software) technologies and methods of communication, it is quite possible to calculate options for the development of social and related processes, moreover, this calculation is applied fragmentarily.
Отмечено, что, имея знания об указанных эффектах и ​​механизме их образования, криминолог вполне может спрогнозировать и результат резонансного восхождения, и временной (ожидаемый) период «неожиданного» сворачивания сингулярных событий. Отправным в прогнозировании должно стать внутреннее пространство постоянно или с нарастающей периодичностью явления заявляющего о себе на внешней топологической поверхности. На нынешнем этапе технической вооруженности, обеспеченности вычислительными средствами и овладение цифровыми (в программном виде) технологиями и способами коммуникации рассчитывать варианты развития социальных и связанных с ними процессов вполне возможно, к тому же этот расчет фрагментарно применяется.

Опис

Сокуренко, В. В. Ефекти сингулярності українського суспільства (кримінологічне розуміння) / Віталій Валерійович Сокуренко // Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінол. асоц. України, проф. Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 451-454.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, сингулярність, singularity, сингулярность, консʼюмеризм, споживацтво, consumerism, потребительство, аномія, anomie, аномия, ефекти сингулярності, singularity effects, эффекты сингулярности

Бібліографічний опис