Еколого-правові проблеми електрифікації автомобільного транспорту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (93). – С. 121-132

Анотація

Досліджено державну політику, законодавство та практику його застосування щодо використання в Україні електрифікованих автомобільних транспортних засобів – електромобілів, які працюють на хімічних джерелах струму. Запропоновано зміни до законодавства щодо попередження негативного впливу накопичення непридатних для використання акумуляторів електрифікованих автомобільних транспортних засобів і створення механізму екологічно безпечної їх утилізації.
The state policy, legislation and practice of its application are studied on the use in Ukraine of electrified motor vehicles - electric vehicles running on chemical power sources. Suggested amendments to the legislation to prevent the negative impact of the accumulation of unusable batteries of electrified motor vehicles and the creation of a mechanism for their environmentally safe disposal.
Исследованы государственная политика, законодательство и практика его применения по использованию в Украине электрифицированных автомобильных транспортных средств – электромобилей, работающих на химических источниках тока. Предложено изменения в законодательстве о предупреждении негативного влияния накопления непригодных к использованию аккумуляторов электрифицированных автомобильных транспортных средств и создания механизма экологически безопасной их утилизации.

Опис

Бригадир, І. В. Еколого-правові проблеми електрифікації автомобільного транспорту / Іван Васильович Бригадир // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (93). – С. 121-132. - DOI: https://doi.org/10.32631/v.2021.2.10.

Ключові слова

Екологічне право. Environmental law. Экологическое право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, електромобіль, электромобиль, electric car, хімічні джерела струму, химические источники тока, chemical power sources, екологічна безпека, экологическая безопасность, ecological safety, екологізація автомобільного транспорту, экологизация автомобильного транспорта, greening of road transport, забруднення довкілля, загрязнение окружающей среды, environmental pollution, утилізація, утилизация, utilization, правове забезпечення, правовое обеспечение, legal support, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience

Бібліографічний опис