Щодо необхідності державного контролю як складового елементу механізму модернізації закладів вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 36-39.

Анотація

Автор зазначив, що до проблем державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України віднесені такі, що потребують нагального вирішення: приналежність їх представників до різних гілок влади; відсутність чіткого законодавчого визначення їх системи та повноважень; відсутність їх організаційно-штатного зв’язку із вищими навчальними закладами; наявність обмежених контрольних повноважень у більшості із них, у зв’язку з чим вони не мають права самостійно втручатися в оперативну діяльність вищих навчальних закладів, самостійно притягувати винних до юридичної відповідальності.
The author noted that the problems of state control over the activities of higher educational institutions of Ukraine include those requiring urgent solutions: the belonging of their representatives to different branches of government; lack of a clear legislative definition of their system and capabilities; the absence of their organizational and staff connection with higher educational institutions; the presence of limited control powers in most of them, in connection with which they are not entitled to independently interfere in the operational activities of higher educational institutions, independently bring the perpetrators to legal responsibility.
Автор отметил, что к проблемам государственного контроля за деятельностью высших учебных заведений Украины отнесены требующие неотложного решения: принадлежность их представителей к разным ветвям власти; отсутствие четкого законодательного определения их системы и возможностей; отсутствие их организационно-штатной связи с высшими учебными заведениями; наличие ограниченных контрольных полномочий в большинстве из них, в связи с чем они не вправе самостоятельно вмешиваться в оперативную деятельность высших учебных заведений, самостоятельно привлекать виновных к юридической ответственности.

Опис

Авдєєв, О. О. Щодо необхідності державного контролю як складового елементу механізму модернізації закладів вищої освіти / О. О. Авдєєв // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 36-39.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, вищі навчальні заклади, высшие учебные заведения, higher educational establishments, державний контроль, государственный контроль, state control, діяльність вищих навчальних закладів, деятельность высших учебных заведений, activity of higher educational institutions, законодавче врегулювання, законодательное урегулирование, legislative settlement, повноваження, полномочия, контрольні повноваження, контрольные полномочия, control powers, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс

Бібліографічний опис