До проблеми визначення поняття «взаємодія Національної поліції з громадськістю та з іншими органами державної влади у сфері забезпечення прав і свобод дитини»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 310-312.

Анотація

Автор зазначив, що в умовах сьогодення взаємодія Національної поліції України з громадськістю та з іншими органами державної влади у сфері забезпечення прав і свобод дитини є непросто важливим напрямком їх діяльності, а й вкрай необхідним. Зазначене пов’язано із тим, що поліція фактично не зможе самостійно виконати покладені на неї обов’язки у цій сфері, що пов’язано із специфікою роботи з дітьми та їх особливим правовим статусом. Крім того, незалежно від суб’єкту з яким співпрацює поліція, саме взаємодія дозволяє більш оперативно виявити та припинити порушення прав та свобод дитини, що беззаперечно позитивним чином відображається на якості захисту прав та свобод дитини та на іміджі самих органів Національної поліції України.
The author noted that in today's conditions, the interaction of the National Police of Ukraine with the public and with other state authorities in the field of ensuring the rights and freedoms of the child is not only an important area of their activity, but also extremely necessary. This is due to the fact that the police will actually not be able to independently fulfill their duties in this area, which is associated with the specifics of working with children and their special legal status. In addition, regardless of the subject with which the police cooperate, it is the interaction that makes it possible to more quickly identify and stop the violation of the rights and freedoms of the child, which, of course, has a positive effect on the quality of protection of the rights and freedoms of the child and on the image of the bodies of the National Police of Ukraine themselves.
Автор отметил, что в сегодняшних условиях взаимодействие Национальной полиции Украины с общественностью и с другими органами государственной власти в сфере обеспечения прав и свобод ребенка является непросто важным направлением их деятельности, но и крайне необходимым. Это связано с тем, что полиция фактически не сможет самостоятельно выполнить возложенные на нее обязанности в этой сфере, что связано со спецификой работы с детьми и их особым правовым статусом. Кроме того, независимо от субъекта с которым сотрудничает полиция, именно взаимодействие позволяет более оперативно выявить и прекратить нарушение прав и свобод ребенка, что, безусловно, положительным образом отражается на качестве защиты прав и свобод ребенка и на имидже самих органов Национальной полиции Украины.

Опис

Могілевська, Л. Г. До проблеми визначення поняття «взаємодія Національної поліції з громадськістю та з іншими органами державної влади у сфері забезпечення прав і свобод дитини» / Л. Г. Могілевська // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 310-312.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Україна. Ukraine. Украина, взаємодія з громадськістю, взаимодействие с общественностью, public relations, органи державної влади, органы государственной власти, government departments, права і свободи дитини, права и свободы ребенка, rights and freedoms of the child

Бібліографічний опис