Відповідальність державних службовців за вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушеннь

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасна наука і правоохоронна діяльність : тези доп. учасників XXVIII наук.-практ. конф. курсантів та студентів (м. Харків, 14 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 92-93

Анотація

У тезах доповіді розглянуто відповідальність державних службовців за вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушеннь. Відмічено, що відповідальність державних службовців за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення має деякі відмінності від звичайних правопорушень суб’єктів владних повноважень.
The theses of the report consider the responsibility of civil servants for committing corruption or corruption-related offenses. It is noted that the responsibility of civil servants for corruption or corruption-related offenses has some differences from ordinary offenses of subjects of power.
В тезисах доклада рассмотрена ответственность государственных служащих за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях. Отмечено, что ответственность государственных служащих за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения имеет некоторые отличия от обычных правонарушений субъектов властных полномочий.

Опис

Безугла, С. В. Відповідальність державних службовців за вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушеннь / С. В. Безугла // Сучасна наука і правоохоронна діяльність : тези доп. учасників XXVIII наук.-практ. конф. курсантів та студентів (м. Харків, 14 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. т-во студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих учених. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 92-93.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, корупція, коррупция, corruption, державні службовці, государственные служащие, government officials, корупційні правопорушення, відповідальність

Бібліографічний опис