Екологічне право України. Особлива частина : навчальний посібник [2-ге видання]

Abstract
У посібнику розкрито проблеми правової охорони навколишнього природного середовища, розглянуто правовий режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду, питання міжнародно-правової охорони довкілля. Охоплено питання з особливої частини дисципліни «Екологічне право» відповідно до вимог кредитно-модульної системи. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями «Правознавство», «Правоохоронна діяльність» та працівників правоохоронних органів.
The manual is devoted to the problems of legal protection of the environment, the issues concerning legal regime of territories, objects of natural reserve fund, the issues of international and legal environment protection are also considered. Intended for students enrolled in the specialties “Jurisprudence”, ‘Law Enforcement Activity”, and law enforcement officers.
Учебное пособие посвящено проблемам правовой охраны окружающей природной среды, а также рассмотрены правовой режим территорий, объектов природно-заповедного фонда, вопросы международно-правовой охраны окружающей среды. Предназначено для студентов высших учебных заведений и работников правоохранительных органов.
Description
Екологічне право України. Особлива частина : навч. посіб. / [О. М. Шуміло, І. В. Бригадир, В. А. Зуєв та ін.] за заг. ред. О. М. Шуміло; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., змін. – Харків, 2017. – 384 с. – ISBN 978-966-610-217-4.
Keywords
Земельне право. Аграрне право. Land Law. Agrarian Law. Земельное право. Аграрное право, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, Екологічне право. Environmental law. Экологическое право, охорона вод, охрана вод, охорона надр, охрана недр, использование природных ресурсов, використання природних ресурсів, охорона рослинного світу, охрана растительного мира, охорона лісів, охрана лесов, охорона тваринного світу, охрана животного мира, охорона атмосферного повітря, охрана атмосферного воздуха, території та об’єкти природно-заповідного фонду, территории и объекты природно-заповедного фонда, міжнародно-правова охорона довкілля, международно-правовая охрана, довкілля, окружающая природная среда, environmental law
Citation
Екологічне право України. Особлива частина : навч. посіб. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., змін. / за заг. ред. О. М. Шуміла. – Харків, 2017. – 384 с.