Щодо законодавства України у сфері протидії використанню технологій для торгівлі людьми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : зб. матеріалів кругл. столу (м. Харків, 9 груд. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 11-14.

Анотація

Зазначено, що на теперішній час в законодавстві України практично відсутні норми, які встановлюють відповідальність саме за використання комп’ютерних технологій під час вчинення злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми. Під час дослідження українського законодавства стосовно інформаційних технологій в контексті злочинів у сфері торгівлі людьми слід враховувати те, що згідно з чинним українським законодавством Рішення Європейського суду з прав людини є джерелом права в Україні, а тому мають враховуватися при винесенні рішень відповідними національними судами. Отмечено, что в настоящее время в законодательстве Украины практически отсутствуют нормы, устанавливающие ответственность именно за использование компьютерных технологий при совершении преступлений, связанных с торговлей людьми. При исследовании украинского законодательства относительно информационных технологий в контексте преступлений в сфере торговли людьми следует учитывать, что согласно действующему украинскому законодательству Решения Европейского суда по правам человека являются источником права в Украине, а потому должны учитываться при вынесении решений соответствующими национальными судами. It is noted that currently in the legislation of Ukraine there are practically no norms establishing responsibility for the use of computer technology in the commission of crimes related to human trafficking. When studying Ukrainian legislation on information technology in the context of crimes in the field of human trafficking, it should be taken into account that, according to the current Ukrainian legislation, the decisions of the European Court of Human Rights are a source of law in Ukraine, and therefore should be taken into account when making decisions by the relevant national courts.

Опис

Бандурка О. М. Щодо законодавства України у сфері протидії використанню технологій для торгівлі людьми / О. М. Бандурка // Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : зб. матеріалів кругл. столу (м. Харків, 9 груд. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 11-14.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, торгівля людьми, торговля людьми, human trafficking, протидія торгівлі людьми, противодействие торговле людьми, anti-trafficking, використання технологій, использование технологий, use of technology, використання комп’ютерних технологій, использование компьютерных технологий, use of computer technology, відповідальність, ответственность, responsibility, інформаційні технології, информационные технологии, information technology

Бібліографічний опис