Деякі питання удосконалення чинного законодавства з питань перешкоджання діяльності Народних депутатів України та депутатів місцевих рад

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теорія та практика сучасної юриспруденції: матеріали ХХІІІ наук.-практ. конф.(м. Харків, 30 квіт. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 140-141

Анотація

У доповіді обґрунтовано внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України в частині запровадження відповідальності за недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення та запит народного депутата України, а також за невиконання службовою особою законних вимог постійних та тимчасових контрольних комісій місцевих рад депутатів, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм недостовірної інформації.
The report justifies the introduction of amendments to the Code of Administrative Offenses of Ukraine and the Criminal Code of Ukraine in terms of introducing liability for failure to comply with the statutory deadlines for providing a response to the appeal and request of a People's Deputy of Ukraine, as well as for failure by an official to comply with the legal requirements of permanent and temporary control commissions of local councils of deputies, creating artificial obstacles in their work, providing them with inaccurate information.
В докладе обоснованно внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины в части введения ответственности за несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на обращение и запрос народного депутата Украины, а также за невыполнение должностным лицом законных требований постоянных и временных контрольных комиссий местных советов депутатов, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им недостоверной информации.

Опис

Бугайчук, К.Л. Деякі питання удосконалення чинного законодавства з питань перешкоджання діяльності Народних депутатів України та депутатів місцевих рад / К. Л. Бугайчук // Теорія та практика сучасної юриспруденції: матеріали ХХІІІ наук.-практ. конф.(м. Харків, 30 квіт. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 140-141.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність, народний депутат України, перешкоджання діяльності, відповідальність, административная ответственность, уголовная ответственность, народный депутат Украины, препятствование деятельности, administrative responsibility, criminal responsibility, People's Deputy of Ukraine, obstruction of activities, responsibility

Бібліографічний опис