Щодо адміністративних комісій як суб’єктів адміністративно-деліктного права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми адміністративно-деліктного права України : матеріали круглого столу (м. Вінниця, 31 жовт. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 27-29

Анотація

Зауважено, що сумнів щодо функціонування адміністративних комісій та виконавчих комітетів як суб’єктів адміністративної юрисдикції є обґрунтованим. Підкреслено необхідність перегляду системи суб’єктів адміністративної юрисдикції загалом, що забезпечить прийняття об’єктивних та обгрунтованих рішень у справах про адміністративні правопорушення.
It was noted that doubt regarding the functioning of administrative commissions and executive committees as subjects of administrative jurisdiction is well-founded. The need to review the system of subjects is emphasized of administrative jurisdiction in general, which will ensure the adoption of objective and reasoned decisions in cases of administrative offenses.
Замечено, что сомнение в функционировании административных комиссий и исполнительных комитетов как субъектов административной юрисдикции является обоснованным. Подчеркнута необходимость пересмотра системы субъектов административной юрисдикции в целом, что обеспечит принятие объективных и обоснованных решений по делам об административных правонарушениях.

Опис

Ключові слова

суб’єкти адміністративної юрисдикції, subjects of administrative jurisdiction, субъекты административной юрисдикции, адміністративні комісії, administrative commissions, административные комиссии, повноваження, powers, полномочия

Бібліографічний опис

Панасюк, О. В. Щодо адміністративних комісій як суб’єктів адміністративно-деліктного права / Панасюк Оксана Володимирівна // Актуальні проблеми адміністративно-деліктного права України : матеріали круглого столу (м. Вінниця, 31 жовт. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. адмін. права та процесу ф-ту № 1, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 27-29.