On the question of the necessity for legal regulation of administrative procedures

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 542-543.

Анотація

Автором зазначено, що законодавче регулювання адміністративних процедур покликане визначити та встановити чіткі рамки правомірної поведінки учасників аналізованих правовідносин, знизити ступінь розсуду органів державної влади при прийнятті адміністративних рішень, забезпечити максимальний облік інтересів громадян та юридичних осіб, суб'єктів ухвалення рішень, а також виключити прояви бюрократизму. та корупції, зняти непотрібні адміністративні бар'єри та тим самим забезпечити захист прав, свобод та законних інтересів громадян, підвищити ефективність функціонування органів державної влади.
The author states that the legislative regulation of administrative procedures is intended to define and establish a clear framework for the lawful behavior of participants in the legal relations under consideration, to reduce the degree of discretion of public authorities in making administrative decisions, to ensure maximum consideration of the interests of citizens and legal entities, subjects in decision-making, and also to exclude manifestations of bureaucracy and corruption, remove unnecessary administrative barriers and thereby ensure the protection of the rights, freedoms and legitimate interests of citizens, improve the efficiency of the functioning of public authorities.
Автором указано, что законодательное регулирование административных процедур призвано определить и установить четкие рамки правомерного поведения участников рассматриваемых правоотношений, снизить степень усмотрения органов государственной власти при принятии административных решений, обеспечить максимальный учет интересов граждан и юридических лиц, субъектов в принятии решений, а также исключить проявления бюрократизма и коррупции, снять ненужные административные барьеры и тем самым обеспечить защиту прав, свобод и законных интересов граждан, повысить эффективность функционирования органов государственной власти.

Опис

Markova, O. On the question of the necessity for legal regulation of administrative procedures / O. O. Markova // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 542-543.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правовідносини, правоотношения, legal relations, законодавче регулювання адміністративних процедур, законодательное регулирование административных процедур, legislative regulation of administrative procedures, адміністративна процедура, административная процедура, administative procedure, прийняття адміністративних рішень, принятие административных решений, administrative decision making, захист прав і свобод громадян, защита прав и свобод граждан, protection of the rights and freedoms of citizens

Бібліографічний опис