Особливості правового регулювання адміністративно-правового статусу судової міліції в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 1 (33). - С. 60-65

Анотація

На основі комплексного аналізу загальнотеоретичних та адміністративно-правових положень визначено сутність та предмет правового регулювання адміністративно-правового статусу судової міліції в Україні, схарактеризовано нормативно-правову базу в цій сфері та визначено її основні недоліки. The essence and object of legal adjusting of administrative and legal status of judicial police in Ukraine is determined on the base of complex analysis of general theoretical and administrative law regulations. Characteristics of legislative and legal base in this sphere are presented; its main lacks are determined. На основании комплексного анализа общетеоретических и административно-правових положений определены сущность и предмет правового регулирования административно-правового статуса судебной милиции в Украине, дана характеристика нормативно-правовой базы в этой сфере и определены ее основные недостатки.

Опис

Шоптенко, С. С. Особливості правового регулювання адміністративно-правового статусу судової міліції в Україні / С. С. Шоптенко // Право і безпека. - 2010. - № 1 (33). - С. 60-65.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративно-правовий статус, административно-правовой статус, administrative and legal status, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, судова міліція, судебная милиция, judicial police, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation

Бібліографічний опис