Діяльність органів місцевого самоврядування щодо реалізації правоохоронної функції держави та шляхи її удосконалення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2013. – № 23, ч. 1, т. 2. – С. 96-100
Abstract
Обґрунтовано важливість якісної реалізації державної політики у правоохоронній сфері не лише на загальнодержавному, а й на регіональному рівні. Визначено роль та місце органів місцевого самоврядування в системі суб’єктів, уповноважених на реалізацію правоохоронної функції держави. Проаналізовано основні напрями реалізації органами місцевого самоврядування правоохоронної функції держави. Визначено шляхи підвищення ефективності їх діяльності. Запропоновані завдання, які мають бути вирішені під час взаємодії органів місцевого самоврядування та територіальних підрозділів правоохоронних органів щодо реалізації правоохоронної функції держави.
The importance of high-quality implementation of the state policy in the sphere of law enforcement, not only at national, but also at regional level is substantiated. The role and place of local government in the system of entities of the implementation the law enforcement functions of the state is authorized. The main directions of the realization by local government the law enforcement functions of the state are analyzed. The ways to improve their performance are defned. The tasks that need to be addressed during the interaction of local government and territorial divisions of law enforcement bodies of implementation the law enforcement function of the state are proposed.
Обоснована важность качественной реализации государственной политики в правоохранительной сфере не только на общегосударственном, но и на региональном уровне. Определены роль и место органов местного самоуправления в системе субъектов, уполномоченных на реализацию правоохранительной функции государства. Проанализированы основные направления реализации органами местного самоуправления правоохранительной функции государства. Определены пути повышения эффективности их деятельности. Предложены задачи, которые должны быть решены во время взаимодействия органов местного самоуправления и территориальных подразделений правоохранительных органов по реализации правоохранительной функции государства.
Description
Безпалова О. І. Діяльність органів місцевого самоврядування щодо реалізації правоохоронної функції держави та шляхи її удосконалення / Безпалова О. І. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2013. – № 23, ч. 1, т. 2. – С. 96-100.
Keywords
Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правоохоронна функція держави, суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави, органи місцевого самоврядування, ефективність, взаємодія, правоохоронні органи, law enforcement function of the state, entities, local government, improvement, interaction, law enforcement agencies, правоохранительная функция государства, субъекты реализации правоохранительной функции государства, органы местного самоуправления, эффективность, взаимодействие, правоохранительные органы
Citation