1937 рік в діяльності міліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Європейські перспективи. - 2019. - № 1. – С. 5-11

Анотація

Розглянуто основні напрями організації та діяльності міліції в Україні у 1937 р. Показано, як створювалися нові підрозділи міліції, зокрема органи боротьби з економічною злочинністю, залізнична міліція, удосконалювалася діяльність паспортних столів, здійснювалася робота щодо зменшення аварійності на шляхах. Висвітлено основні аспекти діяльності міліції щодо протидії злочинності, ролі окремих її підрозділів у цьому процесі, проаналізовано певні досягнення та недоліки даного напряму роботи правоохоронних органів. Розглянуто участь міліції у репресіях у вказаний час. Відзначено, що в цей період помітне політизування злочинності, що було проявом посилення тоталітарного режиму в республіці.
The main directions of the organization and police activity in Ukraine in 1937 are considered. It shows how new police units were created, such as economic crime agency, railway police, the work of passport tables was improved, work was carried out to reduce the number of accidents on the roads. Considerable attention is paid to the coverage of the main aspects of police activity in brunch of crime prevention, the role of its separate units in this process, and analyzes certain achievements and negative aspects in this area of law-enforcement bodies work. It also shown the involvement of police in repressions at this time period. It is noted that during this period, we can see politicization of criminal world, which was a result of the strengthening of the totalitarian regime in the republic.
Рассмотрены основные направления организации и деятельности милиции в Украине в 1937 г. Показано, как создавались новые подразделения милиции, в частности органы борьбы с экономической преступностью, железнодорожная милиция, совершенствовалась деятельность паспортных столов, осуществлялась работа относительно уменьшения аварийности на дорогах. Освещены главные аспекты деятельности милиции относительно противодействия преступности, роль отдельных ее подразделений в этом процессе, проанализированы определенные достижения и недостатки данного направления работы правоохранительных органов. Отмечено участие милиции в репрессиях в указанное время. Подчеркнуто, что в этот период заметна политизация преступности, что было проявлением усиления тоталитарного режима в республике.

Опис

Бандурка, О. М. 1937 рік в діяльності міліції України / Бандурка Олександр Маркович, Греченко Володимир Анатолыйович // Європейські перспективи. - 2019. - № 1. – С. 5-11.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal affairs agencies, органы внутренних дел, міліція, militia, милиция, Історія. History. История, історико-правовий аналіз, historical and legal analysis, историко-правовой анализ, 1937 рік, протидія злочинності, crime prevention, противодействие преступности, репресії, repressions, репрессии

Бібліографічний опис