Критерії оцінки ефективності реалізації державної митної політики в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 6, т. 1. - С. 180-186

Анотація

Визначено критерії оцінки ефективності реалізації державної митної політики в Україні. В якості таких критеріїв запропоновано використати результати аналізу стану реалізації митної політики з позиції погляду на неї, як на складову державної політики (інституційні критерії), частини економічної політики і її результатів (економічні критерії) та підгрунтя для функціонування митної справи(функціональні критерії). Ці критерії утворюють певну систему збирання інформації, яка має бути використана у разі вдосконалення реалізації державної митної політики в Україні як засобу забезпечення її економічної безпеки.
The criteria for evaluating the effectiveness of the implementation of the state customs policy in Ukraine have been determined. As such criteria, it is proposed to use the results of the analysis of the state of implementation of the customs policy from the point of view of it as a component of the state policy (institutional criteria), part of the economic policy and its results (economic criteria) and the basis for the functioning of the customs business (functional criteria). These criteria form a certain system of collecting information, which should be used in the case of improving the implementation of the state customs policy in Ukraine as a means of ensuring its economic security.
Определены критерии оценки эффективности реализации государственной таможенной политики в Украине. В качестве таких критериев предложено использовать результаты анализа состояния реализации таможенной политики с позиции взгляда на нее как на составляющую государственной политики (институциональные критерии), части экономической политики и ее результатов (экономические критерии) и основу для функционирования таможенного дела (функциональные критерии). Эти критерии образуют определенную систему сбора информации, которая должна использоваться в случае совершенствования реализации государственной таможенной политики в Украине как средства обеспечения ее экономической безопасности.

Опис

Ключові слова

державна митна політика, state customs policy, государственная таможенная политика, критерії оцінки ефективності, performance assessment criteria, критерии оценки эффективности, державне управління, governance, государственное управление, економічна безпека, economic security, экономическая безопасность

Бібліографічний опис

Іванов, І. І. Критерії оцінки ефективності реалізації державної митної політики в Україні / Іванов І. І. // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 6, т. 1. - С. 180-186.