Адміністративні провадження з державної реєстрації майнових прав на нерухоме майно : автореф. дис.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків

Анотація

Дисертацію присвячено визначенню поняття, дослідженню правового регулювання та аналізу процедури здійснення адміністративного провадження з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Аналізуються сутність та місце реєстраційного провадження в адміністративному процесі, з’ясовуються поняття провадження з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, система його правового регулювання. Охарактеризовано види та правовий статус учасників адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, його структурні елементи. Досліджено систему способів забезпечення законності здійснення реєстраційних процедур. Визначено шляхи удосконалення провадження з державної реєстрації прав на нерухоме майно, сформульовано пропозиції щодо внесення змін та доповнень до ряду нормативно-правових актів України.
Thesis is devoted to determining the notion, researching legal regulation and analysis of realizing administrative proceedings’ procedure on state registration of property rights on real estate. The essence and place of registration proceedings in administrative procedure are analyzed; such definitions as proceedings on state registration of property rights on real estate, the system of its legal regulation are clarified. Kinds and legal status of administrative proceedings parties on state registration of property rights on real estate, its structural elements are characterized. The system of means for legality guaranteeing in registration proceedings’ realization is researched. The ways of proceedings on state registration of property rights on real estate’s improvement are determined; proposals about alteration and additions to normative and legal acts of Ukraine are made.
Диссертация является одним из первых в отечественной административно-правовой науке комплексных исследований, посвященных изучению института административных производств по государственной регистрации имущественных прав на недвижимое имущество.В работе анализируются понятия, правовое регулирование и процедура осуществления административных производств по государственной регистрации имущественных прав на недвижимое имущество, на основании чего сделан вывод, что данное производство является составным элементом административного процесса.

Опис

Пономарьова, Я.О. Адміністративні провадження з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Яна Олександрівна Пономарьова; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2009. - 18 с.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, 12.00.07, Україна. Ukraine. Украина, адміністративний процес, адміністративне провадження, реєстраційне провадження, нерухоме майно, administrative procedure, administrative proceedings, registration proceedings, административный процесс, административное производство, регистрационное производство, недвижимое имущество

Бібліографічний опис