Право на ім’я

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 473-475

Анотація

Встановлено, що ім’я фізичної особи відноситься до особистих немайнових благ, які входять до нематеріальних благ як родової категорії. Право на ім’я є невідчужуваним немайновим правом, що закріплено Цивільним кодексом України, та включає деякі аспекти його реалізації, серед яких слід назвати право особи на зміну імені; право дати ім’я новонародженій дитині є одночасно правом та обов’язком батьків, що має ґрунтуватись на принципі розумності у виборі імені.
It was established that the name of a natural person refers to personal non-property goods, which are included in intangible goods as a generic category. The right to a name is an inalienable non-property right enshrined in the Civil Code of Ukraine and includes some aspects of its implementation, among which should be called the right of a person to change his name; the right to give a name to a newborn child is both a right and a duty of parents, which should be based on the principle of reasonableness in choosing a name.
Установлено, что имя физического лица относится к личным неимущественным благам, которые входят в нематериальные блага как родовой категории. Право на имя является неотчуждаемым неимущественным правом, закрепленным Гражданским кодексом Украины, и включает некоторые аспекты его реализации, среди которых следует назвать право лица на смену имени; право дать имя новорожденному является одновременно правом и обязанностью родителей, что должно основываться на принципе разумности в выборе имени.

Опис

Ключові слова

особисті немайнові права, personal non-property rights, личные неимущественные права, ім’я фізичної особи, name of a natural person, имя физического лица, право на ім’я, right to a name, право на имя

Бібліографічний опис

Селевко, Д. О. Право на ім’я / Дарина Олександрівна Селевко // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 473-475.