Особливості кримінально-правової кваліфікації геноциду у світлі збройної агресії проти України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 162-164

Анотація

Підкреслено, що особливості кваліфікації геноциду як кримінально-протиправного діяння полягають в необхідності детального з’ясування не лише об’єктивних виявів, а й намірів (суб’єктивні чинники). Окрім цього, актуальним є вирішення проблеми правової визначеності диспозиції ст. 442 КК України у частині врегулювання змісту діянь, які її складають.
It is emphasized that the peculiarities of the qualification of genocide as a criminal and illegal act consist in the need for detailed clarification not only of objective findings, but also of intentions (subjective factors). In addition, solving the problem of legal certainty of the disposition of Art. 442 of the Criminal Code of Ukraine in terms of regulation of the content of the acts that constitute it.
Подчеркнуто, что особенности квалификации геноцида как уголовно-противоправного действия заключаются в необходимости детального выяснения не только объективных проявлений, но и намерений (субъективные факторы). Кроме этого, актуально решение проблемы правовой определенности диспозиции ст. 442 УК Украины в части урегулирования содержания деяний, составляющих ее.

Опис

Ключові слова

геноцид, genocide, кримінально-правова кваліфікація, criminal law qualification, уголовно-правовая квалификация, збройна агресія, armed aggression, вооруженная агрессия

Бібліографічний опис

Салогуб, Р. Р. Особливості кримінально-правової кваліфікації геноциду у світлі збройної агресії проти України / Руслан Русланович Салогуб // Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 162-164.