Оформлення органами поліції матеріалів про адміністративні правопорушення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 189-199

Анотація

Розглянуто порядок оформлення органами поліції матеріалів про адміністративні правопорушення, проаналізовано підстави для складення протоколу про адміністративні правопорушення, для доставлення особи в орган поліції та прийняття рішення щодо протоколу про адміністративні правопорушення і порядок його виконання уповноваженими на те посадовими особами. Особливу увагу звернуто на якість і законність оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення та притягнення особи до адміністративної відповідальності, здійснення контролю за адміністративним провадженням.
The objective of this article the author has determined as provision of additional knowledge first of all by police officers on the procedure of preparing materials on administrative offenses. The author has considered the procedure of preparing materials on administrative offenses by police agencies; has analyzed the reasons for drawing up protocols on administrative offense, for transportation of a person to a police agency and taking decision on the protocol on administrative offense and the procedure of its execution by authorized officials. Particular attention has been paid to the quality and legitimacy of performing materials on administrative offenses and bringing the person to administrative liability, realizing control over administrative proceedings.
Рассмотрен порядок оформления органами полиции материалов об административных правонарушениях, проанализированы основания для составления протокола об административных правонарушениях, для доставки лица в орган полиции и принятия решения по протоколу об административных правонарушениях и порядок его выполнения уполномоченными на то должностными лицами. Особое внимание обращено на качество и законность оформления материалов об административном правонарушении и привлечения лица к административной ответственности, контроля за административным производством.

Опис

Романенко, М. В. Оформлення органами поліції матеріалів про адміністративні правопорушення / М. В. Романенко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 189-199.
Романенко М. В. "Оформлення органами поліції матеріалів про адміністративні правопорушення." Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ 4 (2016): 189-199.
Romanenko, M.V. (2016), “Preparing materials on administrative offenses by the police agencies” [Oformlennia orhanamy politsii materialiv pro administratyvni pravoporushennia], Visnyk Kharkivskoho Natsionalnoho Universytetu Vnutrishnikh Sprav, No. 4, pp. 189–199.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, адміністративні правопорушення, адміністративне провадження, поліція, полиция, порядок оформлення матеріалів, уповноважена особа, виконання протоколу, контроль, протокол про адміністративні правопорушення, administrative offenses, administrative proceedings, police, procedure for preparing materials, authorized person, execution, control, административные правонарушения, административное производство, порядок оформления материалов, уполномоченное лицо, исполнение протокола, протокол

Бібліографічний опис