Контрольна діяльність Кабінету Міністрів України за дотриманням законності в адміністративній діяльності органів Національної поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 235-237

Анотація

Зазначено, що контроль з боку Кабінету Міністрів України стосовно дотримання законності в адміністративній сфері органів Національної поліції має важливе значення та відіграє важливу роль. Так, завдяки чіткій та відповідній контрольній діяльності Кабінету Міністрів України, в органах Національної поліції дотримується принцип законності, а також запобігається зловживання з боку працівників органів Національної поліції службових повноважень і порушень прав, свобод та законних інтересів будь-якої особи. Отмечено, что контроль со стороны Кабинета Министров Украины относительно соблюдения законности в административной сфере органов Национальной полиции имеет важное значение и играет важную роль. Так, благодаря четкой и соответствующей контрольной деятельности Кабинета Министров Украины, в органах Национальной полиции соблюдается принцип законности, а также предотвращается злоупотребление со стороны работников органов Национальной полиции служебных полномочий и нарушений правам, свободам и законным интересам любого лица. It is noted that the control of the Cabinet of Ministers of Ukraine regarding compliance with the law in the administrative sphere of the National Police is important and plays an important role. Thus, thanks to the clear and appropriate control activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine, the National Police bodies adhere to the principle of legality, as well as prevent abuse by employees bodies of the National Police of official powers and violations rights, freedoms and legitimate interests of any person.

Опис

Голіков В. А. Контрольна діяльність Кабінету Міністрів України за дотриманням законності в адміністративній діяльності органів Національної поліції / В. А. Голіков // Проблеми сучасної поліцеїстики : тези Контрольна діяльністьдоп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Ф-т № 6, Каф. правоох. діяльності та поліціїстики, Наук. парк «Наука та безпека». - Харків, 2022. - С. 235-237.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кабінет Міністрів України, контрольна діяльність, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Кабинет Министров Украины, Cabinet of Ministers of Ukraine, контрольная деятельность, control activities, дотримання законності, соблюдение законности, compliance with the law

Бібліографічний опис