Актуальні питання нормативно-правового регулювання кібербезпеки в Державній прикордонній службі України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 4. - С. 128-131

Анотація

Розглянуто нормативно-правое регулювання кібернетичної безпеки у Державній прикордонній службі України з огляду на сучасні виклики сьогодення. Зазначено, що в умовах активізації кібернетичних атак на інформаційно-телекомунікаційні системи органів державної влади України, правоохоронних органів та військових формувань, комп’ютерні мережі прикордонного відомства також потребують надійного захисту. Сьогодні у Державній прикордонній службі України функціонує інтегрована інформаційно-телекомунікаційна система «Гарт», яка забезпечує обробку інформації за відповідними видами оперативно-службової діяльності. Віртуальний простір, у межах якого циркулює інформація, з використанням вищезазначеної системи являє собою кібернетичний простір прикордонного відомства, безпека якого повною мірою залежить від двох основних аспектів: організаційно-технічного забезпечення та якісної нормативно-правової бази. Визначено актуальність питання відсутності спеціальних нормативно-правових актів у сфері забезпечення безпеки кібернетичного простору Державної прикордонної служби України, прогалини у положеннях чинних нормативно-правових актів у частині, що стосується порядку організації кібернетичної безпеки у прикордонному відомстві, а також відсутність науково обґрунтованої концепції щодо подальшого порядку розбудови кібернетичної безпеки Державної прикордонної служби України.
The article is devoted to the study of topical issues of legal regulation of cyber security in the State Border Guard Service of Ukraine, taking into account current challenges of today. It is noted that in the conditions of intensification of cyber attacks on information and telecommunication systems of state authorities of Ukraine, law enforcement agencies and military formations, computer networks of the border agency also need reliable protection. Today, the State Border Guard Service of Ukraine has the integrated information and telecommunication system “Hart”, which provides information processing for the relevant types of operational and service activities. The virtual space within which information circulates, using the above mentioned system, is the cyber space of the border agency, the security of which fully depends on two main aspects: organizational and technical support and qualitative regulatory framework. Taking into account the given purpose and objectives of the scientific article, it was studied the regulatory aspect. As a result of the scientific research, it was established that the legal regulation of cyber security of the State Border Guard Service of Ukraine is carried out by acts of different legal force: the Constitution of Ukraine, laws and subordinate legal acts of Ukraine. The Constitution of Ukraine contains basic provisions on cyber, which are reflected in the laws and subordinate legal acts of Ukraine. The analysis of all above mentioned acts revealed some of its imperfections. It is concluded that topical issues of the regulatory framework in the sphere of cyber security of the State Border Guard Service of Ukraine are following: lack of special normative acts on cyber security of the border agency; absence of norms on cyber security of the State Border Guard Service of Ukraine in the current regulatory framework; absence of the Concept on the cyber security of the State Border Guard Service of Ukraine.
Рассмотрено нормативно-правое регулирование кибернетической безопасности в Государственной пограничной службе Украины с учетом современных вызовов сегодняшнего дня. Отмечено, что в условиях активизации кибернетических атак на информационно-телекоммуникационные системы органов государственной власти Украины, правоохранительных органов и военных формирований, компьютерные сети пограничного ведомства также нуждаются в надежной защите. Определена актуальность вопроса отсутствия специальных нормативно правовых актов в сфере обеспечения безопасности кибернетического пространства Государственной пограничной службы Украины, пробелы в положениях действующих нормативно правовых актов в части, касающейся порядка организации кибернетической безопасности в пограничном ведомстве, а также отсутствие научно обоснованной концепции дальнейшего порядка развития кибернетической безопасности Государственной пограничной службы Украины.

Опис

Басараб, О. Т. Актуальні питання нормативно-правового регулювання кібербезпеки в Державній прикордонній службі України [Електронний ресурс] / Басараб О. Т., Басараб О. К., Ларіонова І. Т. // Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 4. - С. 128-131. - Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/4_2020/31.pdf.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Кримінологія. Criminology. Криминология, Україна. Ukraine. Украина, Державна прикордонна служба України, State border service of Ukraine, Государственная пограничная служба Украины, кібернетична безпека, кібербезпека, cyber security, кибернетическая безопасность, нормативно-правове регулювання, normative and legal regulation, нормативно-правовое регулирование, захист інформаційно-телекомунікаційних систем, protection of information and telecommunication systems, защита информационно-телекоммуникационных систем

Бібліографічний опис