Правові засади громадського контролю за діяльністю поліції в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 169-170.

Анотація

Вказано, що громадський контроль, як і будь-який інший контроль, здійснюється з метою забезпечення законності і порядку поліцейської діяльності і використовуючи його сутність, суб’єкт контролю, тобто громадськість, повинна не тільки перевіряти об’єкт контролю, а і впливати на його поведінку. Встановлено засоби впливу, що є розпорядженні контролюючого суб’єкта. Аналіз заходів впливу за наслідками контролю громадськості за діяльністю поліції свідчить про потребу подальшого врегулювання процедури проведення контрольних заходів.
It is indicated that public control, like any other control, is carried out in order to ensure the legality and order of police activity and using its essence, the subject of control, that is, the public, should not only check the object of control, but also influence it behavior The means of influence at the disposal of the controlling entity have been established. The analysis of influence measures on the consequences of public control over police activities indicates the need for further regulation of the procedure for conducting control measures.
Указано, что общественный контроль, как и любой другой контроль, осуществляется с целью обеспечения законности и порядка полицейской деятельности и, используя его сущность, субъект контроля, то есть общественность, должна не только проверять объект контроля, но и влиять на его поведение. Установлены средства воздействия, которые есть в распоряжении контролирующего субъекта. Анализ мер воздействия по результатам контроля общественности за деятельностью полиции свидетельствует о необходимости дальнейшего урегулирования процедуры проведения контрольных мероприятий.

Опис

Міщенко, Л. В. Правові засади громадського контролю за діяльністю поліції в Україні / Ліна Володимирівна Міщенко // Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 169-170.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, громадський контроль, public control, общественный контроль

Бібліографічний опис