Окремі аспекти міжнародного досвіду запобігання та протидії корупції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 55-57

Анотація

Наголошено, що особливості протидії корупції передбачають підвищення рівня чесності та відкритості функціонування державних установ та правоохоронних органів, гідна оплата праці державним службовцям, вдосконалення нормативно-правових актів, підвищення правосвідомості громадян з приводу антикорупційного законодавства, та свобода слова. Україна постійно повинна вдосконалювати заходи по боротьбі з корупцією враховуючи міжнародний позитивний досвід.
It is emphasized that the peculiarities of anti-corruption include increasing the level of honesty and openness of government agencies and law enforcement agencies, decent pay labor for civil servants, improvement of regulations, raising public awareness of anti-corruption legislation, and freedom of speech. Ukraine must constantly improve its anti-corruption measures, taking into account the positive international experience.
Отмечено, что особенности противодействия коррупции предполагают повышение уровня честности и открытости функционирования государственных учреждений и правоохранительных органов, достойная оплата труда государственным служащим, совершенствование нормативно-правовых актов, повышение правосознания граждан по поводу антикоррупционного законодательства и свобода слова. Украина постоянно должна совершенствовать меры по борьбе с коррупцией, учитывая международный положительный опыт.

Опис

Шинкаренко, І. Р. Окремі аспекти міжнародного досвіду запобігання та протидії корупції / Ігор Ростиславович Шинкаренко, Ірина Ігорівна Шинкаренко // Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 55-57.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, корупція, коррупция, corruption, протидія корупції, противодействие коррупции, anti-corruption, міжнародний досвід, международный опыт, international experience, зарубіжні країни, зарубежные страны, foreign countries, антикорупційна політика держави, антикоррупционная политика государства, anti-corruption policy of the state, Фінляндія, Финляндия, Finland, Швеція, Швеция, Sweden, Румунія, Румыния, Romania

Бібліографічний опис