Сутність та прояви мотиву нетерпимості при вчиненні умисних вбивств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Кримінальний процес та криміналістика: сучасний стан та перспективи: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 272-274.

Анотація

Розкрито сутність мотиву нетерпимості при вчиненні вбивств та інших злочинів. В залежності від виду негативних стереотипів у особи виділено підґрунтя та прояви нетерпимості.
The essence of the motive of intolerance in the commission of murders and other crimes is revealed. Depending on the type of negative stereotypes in a person, the basis is allocated and manifestations of intolerance.
Раскрыта сущность мотива нетерпимости при совершении убийств и других преступлений. В зависимости от вида негативных стереотипов у человека выделены основания и проявления нетерпимости.

Опис

Орлова, Т. А. Сутність та прояви мотиву нетерпимості при вчиненні умисних вбивств / Тетяна Анатоліївна Орлова // Кримінальний процес та криміналістикасучасний стан та перспективи: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – С. 272-274.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, умисне вбивство, premeditated murder, умышленное убийство, нетерпимість, intolerance, нетерпимость, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика

Бібліографічний опис